KA1 Kompetences: no teorijas līdz praksei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāte skolu sektorā projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192
ā€œKompetences: no teorijas lÄ«dz prakseiā€

Projekta mērķis
-skolotāju profesionālās kompetences paaugstināŔanas nodroŔināŔana;
– kompetenču pieejas ievieÅ”anas turpināŔana mācÄ«bu saturā;
– inovatÄ«vas metodikas apgÅ«Å”ana veiksmÄ«gai pārieÅ”anai no teorētisko uz praktisko stundas mācÄ«bu;
saturu valodas, tehnoloģiju un sociālajās integrācijas jomās;
– sveÅ”valodas kompetenču paaugstināŔana integrētu stundu veidoÅ”anai;
– integrētu stundu izstrādāŔana un aprobÄ“Å”ana;
– jauna, integrēta skolotāju sadarbÄ«bas modeļa pilnveidoÅ”ana;
– starppriekÅ”metu saiknes veidoÅ”ana mācÄ«bu procesā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā;
– interkulturālās kompetences attÄ«stÄ«Å”ana;

Projekta apraksts
Balstoties uz skolas attÄ«stÄ«bas plānu tika izstrādāts projekts “Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei”, kurā ir iekļauti visi mērÄ·i, kas nodroÅ”inās kompetenču pieeju mācÄ«bu saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodroÅ”inātu efektÄ«vu un kvalitatÄ«vu mācÄ«bu procesu un veiksmÄ«gu kompetenču pieejas ievieÅ”anu mācÄ«bu procesā, lai attÄ«stÄ«tu savas sociālās, sadarbÄ«bas, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arÄ« sagatavotu konkurētspējÄ«gus skolēnus mÅ«sdienÄ«gā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazÄ«sies ar vācu un angļu valodā runājoÅ”o valstu kultÅ«ru un novitātēm vācu un angļu valodā, attÄ«stÄ«s Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbÄ«bā.

Projekta izmaksas
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
24 205,00 EUR;

Projekta aktivitātes
– IegÅ«to kompetenču un pieredzes pielāgoÅ”ana skolas vajadzÄ«bām un izstrādāto mācÄ«bu materiālu praktiska izmantoÅ”ana ikdienas darbā
– DarbnÄ«ca ar savstarpēju stundu vēroÅ”anu un analÄ«zi savas skolas pedagogiem
– Seminārs-prakse Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem ” Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei ” (2020.gada aprÄ«lis). MērÄ·a grupa ā€“ pilsētas, novada un valsts skolotāji, izglÄ«tÄ«bas iestāžu darbinieki, metodiÄ·i;
-Treninga, simulāciju spēļu vadÄ«Å”ana (2020.gada maijs) Daugavpils pilsētas izglÄ«tÄ«bas iestāžu sociālajiem pedagogiem.

Projekta ilgums
01.07.2019 ā€“  31.08.2021 (28 mēneÅ”i)

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem ā€œItālijas kultÅ«ras mantojums un prezentācijas metodesā€ Å”eit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiemā€ Maltā Å”eit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “English Language Development” Å”eit>>

Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā lasÄ«t Å”eit>> 

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta ietvaros

Programma

Sociālo pedagogu apmācÄ«bas Itālijā no 03.11.2019. lÄ«dz 10.11.2019. lasÄ«t Å”eit>> 

MÅ«su raksts publicēts Eiropas PieauguÅ”o izglÄ«tÄ«bas e-platformā EPALE lasÄ«t Å”eit>>

Dalāmies pieredzē reÄ£ionālā seminārā par mÅ«su Erasmus+ projektiem lasÄ«t Å”eit>>

Seminārs “Konflikts kā svarÄ«ga saskarsmes vienÄ«ba” starptautiska projekta ietvaros lasÄ«t Å”eit>>

Mūsu metodiskā bāze Ŕeit >>

Klāt laiks turpināt ERASMUS+ KA1 mācības! Ŕeit >>

KA2 Science is all around LOGO-OFICIAL-PROYECTO
logo

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts
ā€œScience is all aroundā€ (SIAA)
(Zinātne ir visapkārt)
Nr. 2019-1-ES01-KA229-064155_4

Maksimālais pieŔķirtais Projekta finansējums ir 32 316,00 EUR. Projektu lÄ«dzfinansē Eiropas SavienÄ«ba.

Koordinators:

1. Hermanos de las Escuelas Cristianas ā€“
Escuela Profesional La Salle, San Martin, 56, Paterna, 46980, Spānija
www.eplasalle.es

Partneri:

2. ZAVO, Groenstraat 13, Zaventem, 1930, Beļģija
www.zavo.be

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE MONTI, via Morandi 4, CASTELNOVO NEā€™ MONTI (RE), 42035, Itālija
www.iiscastelnovonemonti.gov.it

4. Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Rua D. Maria II, Vila Nova da Barquinha, 2260-434, Portugāle

5. Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv), Daugavpils, Latvija

 Galvenie mērÄ·i ir:

Projekta ilgums01.09.2019. ā€“   31.08.2022. (36 mēneÅ”i)

Projekta apraksts:

projekts veicinās izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoÄ£iskā procesa kvalitātes uzlaboÅ”anā, un pilnveidos pedagogu prasmes sadarbÄ«bas pieejas un IKT izmantoÅ”anā mācÄ«bu procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistÄ«to valstu pedagogiem.

Projekta laikā tiks prezentēti arÄ« projekta partneru labās prakses piemēri STEAM pieejas Ä«stenoÅ”anā, kas elektroniskā veidā tiks apkopoti un bÅ«s pieejami jebkuram skolotājam projekta mājas lapā.

Projekta mērķis ir dot piecām mobilitātēm zinātnisku kongresu formātu ar visām detaļām un piederumiem organizējot reālu zinātnisku kongresu, lai liktu studentiem justies kā īstiem zinātniekiem. Kongresi ir galvenā projekta līnija, ap kuru darbojas vairākas aktivitātes, produkti un pasākumi tiek ģenerēti pirms kongresa, tā laikā un pēc tā.

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas domes mājas lapa) ā€“ Daugavpils 3.vidusskolas vidusskolēni gaida jaunus atklājumus STEM mācÄ«bu priekÅ”metos Raksts Å”eit >>

MÅ«su prezentācija par projekta vērtÄ“Å”anu

Mēs esam uzvarētāji logo konkursā!   lasÄ«t Å”eit >>

Dalāmies pieredzē reÄ£ionālā seminārā par mÅ«su Erasmus+ projektiem lasÄ«t Å”eit>>

Daugavpils 3.vidusskolas skolēni piedalās Ä£eoloÄ£ijas kongresā Portugālē lasÄ«t Å”eit>>

Starptautiskais Ä£eoloÄ£ijas kongress Portugālē 2020. g. no 19. lÄ«dz 24. janvārim:

ā€“ Ä¢eoloÄ£ijas stundas Latvijas skolu mācÄ«bu programmā

ā€“ Latvijas Ä£eoloÄ£ijas plakāts

ā€“ Laboratorijas darba ā€œKarsta procesi Latvijāā€ protokols

ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

 Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) Å”eit>>

Novērtējiet, kā mÅ«su skolēni stāsta par Ä·Ä«mijas, fizikas un bioloÄ£ijas nozÄ«mi savā dzÄ«vē. Daži no viņiem demonstrē patieŔām dziļas zināŔanas Å”ajās jomās (par to paldies mÅ«su STEM skolotājiem), citi zinātnisku jautājumu atspoguļoÅ”anai izmanto sev piemÄ«toÅ”o humora izjÅ«tu un nestandarta pieeju.

Ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīme manā dzīvē

Zinātne ir visapkārt

Erasmus+ projekta tikŔanos gaidot!

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa)

Jauno Ä·Ä«miÄ·u skola

Par mums raksta (ziņu portāls grani.lv)

Par mums raksta (ziņu portāls gorod.lv)

ERASMUS+ projekts ā€œZinātne ir visapkārtā€ atzÄ«mē sievietēm zinātnē veltÄ«to starptautisko dienu

Par mums raksta Å”eit>>

Par mums raksta Å”eit>>

Par mums raksta Ŕeit>>

KA2 Think
KA2 Play the Entrepreneurial Game!
KA2 Sustainability – Europe`s Future
KA1 Pārmaiņu ievieÅ”anas atslēga – efektÄ«va mācÄ«bu stunda

Search