Projekti

KA1 Kompetences: no teorijas līdz praksei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāte skolu sektorā projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192
“Kompetences: no teorijas līdz praksei”

Projekta mērķis
-skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;
– kompetenču pieejas ievieÅ¡anas turpināšana mācÄ«bu saturā;
– inovatÄ«vas metodikas apgÅ«Å¡ana veiksmÄ«gai pārieÅ¡anai no teorētisko uz praktisko stundas mācÄ«bu;
saturu valodas, tehnoloģiju un sociālajās integrācijas jomās;
– sveÅ¡valodas kompetenču paaugstināšana integrētu stundu veidoÅ¡anai;
– integrētu stundu izstrādāšana un aprobēšana;
– jauna, integrēta skolotāju sadarbÄ«bas modeļa pilnveidoÅ¡ana;
– starppriekÅ¡metu saiknes veidoÅ¡ana mācÄ«bu procesā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā;
– interkulturālās kompetences attÄ«stÄ«Å¡ana;

Projekta apraksts
Balstoties uz skolas attÄ«stÄ«bas plānu tika izstrādāts projekts “Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei”, kurā ir iekļauti visi mērÄ·i, kas nodroÅ¡inās kompetenču pieeju mācÄ«bu saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodroÅ¡inātu efektÄ«vu un kvalitatÄ«vu mācÄ«bu procesu un veiksmÄ«gu kompetenču pieejas ievieÅ¡anu mācÄ«bu procesā, lai attÄ«stÄ«tu savas sociālās, sadarbÄ«bas, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arÄ« sagatavotu konkurētspējÄ«gus skolēnus mÅ«sdienÄ«gā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazÄ«sies ar vācu un angļu valodā runājoÅ¡o valstu kultÅ«ru un novitātēm vācu un angļu valodā, attÄ«stÄ«s Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbÄ«bā.

Projekta izmaksas
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
24 205,00 EUR;

Projekta aktivitātes
– IegÅ«to kompetenču un pieredzes pielāgoÅ¡ana skolas vajadzÄ«bām un izstrādāto mācÄ«bu materiālu praktiska izmantoÅ¡ana ikdienas darbā
– DarbnÄ«ca ar savstarpēju stundu vēroÅ¡anu un analÄ«zi savas skolas pedagogiem
– Seminārs-prakse Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem ” Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei ” (2020.gada aprÄ«lis). MērÄ·a grupa – pilsētas, novada un valsts skolotāji, izglÄ«tÄ«bas iestāžu darbinieki, metodiÄ·i;
-Treninga, simulāciju spēļu vadīšana (2020.gada maijs) Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sociālajiem pedagogiem.

Projekta ilgums
01.07.2019 â€“  31.08.2021 (28 mēneÅ¡i)

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Itālijas kultÅ«ras mantojums un prezentācijas metodes” Å¡eit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiem” Maltā Å¡eit>>

 – pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “English Language Development” Å¡eit>>

Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā lasÄ«t Å¡eit>> 

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta ietvaros

Programma

Sociālo pedagogu apmācÄ«bas Itālijā no 03.11.2019. lÄ«dz 10.11.2019. lasÄ«t Å¡eit>> 

MÅ«su raksts publicēts Eiropas PieauguÅ¡o izglÄ«tÄ«bas e-platformā EPALE lasÄ«t Å¡eit>>

Dalāmies pieredzē reģionālā seminārā par mūsu Erasmus+ projektiem lasīt šeit>>

Seminārs “Konflikts kā svarÄ«ga saskarsmes vienÄ«ba” starptautiska projekta ietvaros lasÄ«t Å¡eit>>

Mūsu metodiskā bāze šeit >>

Klāt laiks turpināt ERASMUS+ KA1 mācības! šeit >>

KA2 Science is all around LOGO-OFICIAL-PROYECTO
logo

ES Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību (KA219) projekts
“Science is all around” (SIAA)
(Zinātne ir visapkārt)
Nr. 2019-1-ES01-KA229-064155_4

Maksimālais piešķirtais Projekta finansējums ir 32 316,00 EUR. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Koordinators:

1. Hermanos de las Escuelas Cristianas –
Escuela Profesional La Salle, San Martin, 56, Paterna, 46980, Spānija
www.eplasalle.es

Partneri:

2. ZAVO, Groenstraat 13, Zaventem, 1930, Beļģija
www.zavo.be

3. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE MONTI, via Morandi 4, CASTELNOVO NE’ MONTI (RE), 42035, Itālija
www.iiscastelnovonemonti.gov.it

4. Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Rua D. Maria II, Vila Nova da Barquinha, 2260-434, Portugāle

5. Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv), Daugavpils, Latvija

 Galvenie mērÄ·i ir:

  • veltÄ«t galveno uzmanÄ«bu zinātnes un matemātikas (STEM) kompetencēm un palielināt interesi par karjeru Å¡ajās jomās;
  • skolotāju STEM iemaņu attÄ«stÄ«Å¡ana zaļo tehnoloÄ£iju, tehniskā radoÅ¡uma un eksaktās zinātnes priekÅ¡metos, lai palielinātu skolēnu interesi par minētajām jomām;
  • veicināt STEM iemaņu nepiecieÅ¡amÄ«bu 8.-11. klaÅ¡u skolēniem un viņu vecākiem, jo Å¡Ä«s iemaņas veido potenciālu uzņēmējdarbÄ«bas, zinātnes un tehnoloÄ£iju attÄ«stÄ«bai;
  • labās prakses pārņemÅ¡ana un integrācija savā skolā;

Projekta ilgums01.09.2019. –   31.08.2022. (36 mēneÅ¡i)

Projekta apraksts:

projekts veicinās izpratni par STEAM pieejas iespējām ikdienas pedagoģiskā procesa kvalitātes uzlabošanā, un pilnveidos pedagogu prasmes sadarbības pieejas un IKT izmantošanā mācību procesā, balstoties uz pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistīto valstu pedagogiem.

Projekta laikā tiks prezentēti arī projekta partneru labās prakses piemēri STEAM pieejas īstenošanā, kas elektroniskā veidā tiks apkopoti un būs pieejami jebkuram skolotājam projekta mājas lapā.

Projekta mērķis ir dot piecām mobilitātēm zinātnisku kongresu formātu ar visām detaļām un piederumiem organizējot reālu zinātnisku kongresu, lai liktu studentiem justies kā īstiem zinātniekiem. Kongresi ir galvenā projekta līnija, ap kuru darbojas vairākas aktivitātes, produkti un pasākumi tiek ģenerēti pirms kongresa, tā laikā un pēc tā.

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas domes mājas lapa) – Daugavpils 3.vidusskolas vidusskolēni gaida jaunus atklājumus STEM mācÄ«bu priekÅ¡metos Raksts Å¡eit >>

Mūsu prezentācija par projekta vērtēšanu

Mēs esam uzvarētāji logo konkursā!   lasÄ«t Å¡eit >>

Dalāmies pieredzē reÄ£ionālā seminārā par mÅ«su Erasmus+ projektiem lasÄ«t Å¡eit>>

Daugavpils 3.vidusskolas skolēni piedalās Ä£eoloÄ£ijas kongresā Portugālē lasÄ«t Å¡eit>>

Starptautiskais Ä£eoloÄ£ijas kongress Portugālē 2020. g. no 19. lÄ«dz 24. janvārim:

– Ä¢eoloÄ£ijas stundas Latvijas skolu mācÄ«bu programmā

– Latvijas Ä£eoloÄ£ijas plakāts

– Laboratorijas darba â€œKarsta procesi Latvijā” protokols

ERASMUS+ dienas 2020 mūsu skolā

 Par mums raksta (Daugavpils pilsētas IzglÄ«tÄ«bas pārvaldes mājas lapa) Å¡eit>>

Novērtējiet, kā mūsu skolēni stāsta par ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīmi savā dzīvē. Daži no viņiem demonstrē patiešām dziļas zināšanas šajās jomās (par to paldies mūsu STEM skolotājiem), citi zinātnisku jautājumu atspoguļošanai izmanto sev piemītošo humora izjūtu un nestandarta pieeju.

Ķīmijas, fizikas un bioloģijas nozīme manā dzīvē

Zinātne ir visapkārt

Erasmus+ projekta tikšanos gaidot!

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājas lapa)

Jauno Ä·Ä«miÄ·u skola

Par mums raksta (ziņu portāls grani.lv)

Par mums raksta (ziņu portāls gorod.lv)

ERASMUS+ projekts “Zinātne ir visapkārt” atzīmē sievietēm zinātnē veltīto starptautisko dienu

Par mums raksta Å¡eit>>

Par mums raksta Å¡eit>>

Par mums raksta Å¡eit>>

KA2 Think
KA2 Play the Entrepreneurial Game!
KA2 Sustainability – Europe`s Future
KA1 Pārmaiņu ievieÅ¡anas atslēga – efektÄ«va mācÄ«bu stunda

Search