Par skolu

2022.gada 27.janvārī Daugavpils pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr.47 par Daugavpils 3.vidusskolas, Daugavpils 9.vidusskolas un Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes reorganizāciju, tās apvienojot, un uz izglītības iestāžu bāzes izveidojot jaunu izglītības iestādi.

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr.124, ar 2022.gada 1.augustu jaunās apvienotās izglītības iestādes nosaukums ir Daugavpils Zinātņu vidusskola.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Nolikums apstiprināts ar Daugavpils  pilsētas domes  2022.g.17.marta lēmumu Nr.124 (2022.g.17.marta Nolikums Nr.5 (prot.Nr.9, 17.§)).

Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktora amatā 2022.gada 31.maijā apstiprināts Vitālijs Azarevičs.
Skolas darbs notiek četrās ēkās: Raiņa ielā 30 un 31, 18.novembra ielā 47 un Stacijas ielā 45.

Izglītības iestādes misija

Daugavpils Zinātņu vidusskola ir mūsdienīga vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā labbūtības vidē tiek sniegta kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība un nodrošināti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo:

Izglītojamais – zinātkārs, atbildīgs, mērķtiecīgs, centīgs un tolerants.

Izglītības iestādes vīzija par pedagogu:

Pedagogs – zinošs, uz izaugsmi un sadarbību vērsts, inovatīvs, radošs, saprotošs.

Izglītības iestādes vērtības

  1. Solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgo labumu, demokrātisks dialogs ar citiem.
  2. Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību.

Skola skaitļos 2023./2024.mācību gadā:

izglÄ«tojamie kopā – 1663 (t.sk. pirmsskolas posmā – 240), 
pirmklasnieki – 120,
pedagogi – 149,
tehniskie darbinieki – 78.

Skolā tiek īstenotas šādas izglītības programmas:

  • vispārējās pirmsskolas izglÄ«tÄ«bas programma (kods 01011111), licencēta 11.03.2013., licences Nr. V-6261;
  • pamatizglÄ«tÄ«bas programma (kods 21011121), licencēta 14.01.2021., licences Nr. V-4202;
  • vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas programma (kods 31016011), licencēta 09.07.2020., licences Nr. V-3139

KUR MĒS ESAM

Daugavpils Zinātņu vidusskola
Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401
Reģ. Nr. 2713903513 (IZM)
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība 90000077325

KONTAKTI

e-pasts: dzv@daugavpils.edu.lv
tālr. Direktors: 65423030,
Lietvedis: 65421923

Karte

Search