Projekts “PuMPuRS”

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekts Nr.8.3.4.0/16/I.001

No 2017. gada Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada  decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus izglītības iestādēs vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12. klasei, kā arī 1.-4. klases izglītojamie no 2021. /2022. m.g. 1. semestra, un arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem no 1. līdz 4. kursam, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas.

2021./2022. mācību gada II semestrī  mūsu skolā tiek īstenots projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projektā ir iesaistīti 10 skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības no 3.-12. klasēm un 4 pedagogi.  Šobrīd iesaistītajiem skolēniem iespējams saņemt individuālas konsultācijas kādā no mācību priekšmetiem, atbilstoši individuāli izstrādātam atbalsta plānam, kas palīdzēs novērst risku mācību gada noslēgumā saņemt zemu vērtējumu vai palikt uz atkārtotu mācību gadu.

Informāciju sagatavoja:Skolas projekta koordinatore Solvita Lazdāne 

Search