Svinam Latviju!

Novembris ir Latvijas mēnesis, kad tiek atzīmēta Lāčplēša diena un svinēta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena. Novembris ir laiks, kad mēs īpaši pievēršamies domām par savu zemi un valsti, kad mēģinām to izzināt un par to uzzināt ko jaunu, kad veltām tai savus radošos darbus.

Visu novembri Daugavpils Zinātņu vidusskolā norisinājās pilsoniskuma nedēļas, kuru pasākumu mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti un stiprināt piederības sajūtu Latvijai, rosināt skolēnu pilsonisku līdzdalību valsts norisēs, kā arī aktualizēt tādas caurviju prasmes kā sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, jaunrade, digitālās prasmes.

Pilsoniskuma nedēļu norisēs iesaistījās gan pirmsskolas posma audzēkņi, gan 1.-12.klašu skolēni, Latvijas tēmai pievēršoties mācību stundās un rotaļnodarbībās, klases stundās, pasākumos skolā un ārpus tās. Svētku laiks sniedz iespēju paplašināt skolēnu pieredzi, Latvija ienāk katrā mācību priekšmetā un katrā stundā, skolas ēku un telpu rotājumos.

Latvijas svētku tēma bija skaidri sajÅ«tama pirmsskolā: tika iekārtota zÄ«mējumu izstāde “Es dzÄ«voju Latvijā”, vairākas grupas devās mācÄ«bu ekskursijā “Daugavpils Māla mākslas centrs”, tika novadÄ«tas tematiskās nodarbÄ«bas “Lāčplēša diena” un “Latvijas dzimÅ¡anas diena”, tika organizēts pasākums ar vecākiem “Latvijas dzimÅ¡anas diena” un 17.novembrÄ« 3.ēkas pagalms izgaismojās akcijā “Iededz sveci par Latviju”.

                ArÄ« valodu stundās ienāca mÅ«su dzimtenes tēma. LatvieÅ¡u valodas stundās pirmklasnieki radÄ«ja un rādÄ«ja “Burtu pasauli diagrammās”, 2.klaÅ¡u skolēni zÄ«mēja “Latvijas skaistākās vietas” un stāstÄ«ja par tām, 3.klases skolēni vizualizēja latvieÅ¡u tautasdziesmas, 7.klaÅ¡u skolēni runāja par slaveniem cilvēkiem Latvijā, 6.klaÅ¡u skolēni piedalÄ«jās LVA konkursā “Mana Latvija”, un radÄ«tie darbi tika izstādÄ«ti skolā, 8.klaÅ¡u skolēni izspēlēja Kahoot viktorÄ«nu “IepazÄ«sti Latviju”, vidusskolēni latvieÅ¡u valodas un literatÅ«ras stundās veidoja kolāžas “VērtÄ«bas”.

Angļu valodas stundās 11.klašu skolēni salīdzināja izglītības sistēmas dažādās valstīs un Latvijā, 9.klašu skolēni gatavoja prezentācijas par tēmu “Latvija ir maza valsts ar lielām personībām!”, 11.b klases skolēni, runājot par tēmu “Kā izmantojam infogrammas, lai attēlotu tendences?”, stāstīja par ceļojumiem pa Latviju, 10.klašu skolēni atklāja “Latvijas slavenības”, 12.klašu skolēni stāstīja par izciliem Latvijas zinātniekiem un politiķiem, 12.a klases skolēni sagatavoja īsas tematiskās prezentācijas par Latviju Fulbraita stipendiātei, ASV skolotājai Zoī, 8.b klasē notika stunda “Pilsonība”, kurā skolēni runāja par pilsonību un patriotismu, izmantojot daudzveidīgas domāšanas stratēģijas, nosakot cēloņu un seku sakarības.

Krievu valodas un literatÅ«ras stundās 1.klaÅ¡u skolēni lasÄ«ja latvieÅ¡u tautas pasaku,  11.-12.klaÅ¡u skolēni veltÄ«ja piecrindi Latvijai un strādāja ar tekstu par RÄ«gu (N.Karamzins “Krievu ceļotāja pieraksti”), 6.klaÅ¡u skolēni pievērsās tēmai “Mana Latvija”. Dažādas izzinoÅ¡as spēles par Latviju tika piedāvātas pamatskolas posma skolēniem: 4.-5.klasēm – “Mana Latvija”, 8.klasēm – “Slaveni cilvēki Latvijā”, bet 9.klasēm – “No Latvijas vēstures”.

Latvijas tēma izpaudās vizuālās mākslas stundās: vidusskolēni meklēja Latvijas spēka zÄ«mes dabā, 4.-6.klaÅ¡u skolēni savos zÄ«mējumos atklāja, kāda ir “Latvija manā sirdÄ«”, 7.-8.klaÅ¡u skolēni veidoja plakātus “Latvijas kultÅ«ras mantojums”. 9.klaÅ¡u skolēnu zÄ«mējumi atklāja, kāda ir “Mana Latvija!” un piedalÄ«jās “Kahoot!” spēlē par Latviju, 5.-6.klaÅ¡u un 7.-8.klaÅ¡u skolēni piedalÄ«jās vizuālās mākslas konkursā “Plakāts valsts svētkos 2022”.

Dizaina un tehnoloÄ£iju stundās 2.klaÅ¡u skolēni veidoja Latvijas karti, 3.klaÅ¡u skolēni darināja saktas no dabas materiāliem, 7.klaÅ¡u skolēni gatavoja koka ripas ar nacionālām zÄ«mēm, 9.klaÅ¡u skolēni veica pētÄ«jumu “LatvieÅ¡u tautastērpi”, gatavoja plakātus un radoÅ¡o darbu “Jaunavu vainags”.

MÅ«zikas stundās 1.-6.klaÅ¡u skolēni dziedāja Latvijas valsts himnu, mācÄ«jās latvieÅ¡u tautasdziesmas un autoru dziesmas par dabu, Latviju, noskaidroja informāciju par sava novada slavenākajām folkloras kopām, kapelām, uzzināja tautas muzikantu vārdus, uzvārdus, izjuta cilvēka rakstura Ä«paÅ¡Ä«bu un emociju atspoguļojumu mÅ«zikā,  savukārt 7.-9.klaÅ¡u skolēni pievērsās latvieÅ¡u Ä£imenes godiem, klausÄ«jās rokoperu “Lāčplēsis” un analizēja operas žanru, kā arÄ« uzzināja par latvieÅ¡u profesionālo mÅ«ziku un mÅ«zikas pamatlicējiem.

Datorikas stundās 4.klaÅ¡u skolēni veidoja zÄ«mējumus par tēmu “Latvijas dzimÅ¡anas diena”, 6.klaÅ¡u skolēniem skolā notika konkurss “Video par valsts svētkiem”, 7.b un 7.c klases skolēni veidoja video par valsts svētkiem.

7.-12.klašu skolēnu uzdevums sporta stundai bija sagatavot prezentāciju par Daugavpils 3.vidusskolas absolventi, titulēto pludmales volejbolisti Anastasiju Samoilovu (Kravčenoku).

Teātra mākslas stundās 6.klašu skolēniem tika organizēts konkurss “Mana Latvija”.

Sociālo zinību un vēstures stundās 4.-5.klašu skolēniem notika Kahoot viktorīna “Mana Latvija”, bet 6.klašu skolēniem – “Patriotu viktorīna”.

4.-6.klaÅ¡u skolēniem bija iespēja piedalÄ«ties Kahoot konkursā “Pasakainā Latvija”. 4.klaÅ¡u skolēni aizrautÄ«gi piedalÄ«jās interaktÄ«vajā matemātikas spēlē “Daugavpils skaitļos”.

ArÄ« klases stundās uzmanÄ«ba tika pievērsta Latvijai:  3.a klases skolēniem notika klases stunda “Latvijas valsts svētki, to svinēšana”, 7.-9.klaÅ¡u skolēniem tika piedāvāta erudÄ«cijas spēle “MÅ«s vieno Latvija”, bet vidusskolēniem – erudÄ«cijas spēle “Mana Latvija, Tava Latvija, MÅ«su Latvija”, 11.b klases skolēni iepazinās ar Latvijas filmu klasiku.

9.klašu skolēni noklausījās kampaņas “Es, Tu un Satversme” piedāvāto tieslietu ministra padomnieka Alda Bukša vieslekciju.

IzglÄ«tojoÅ¡i Å¡o nedēļu laikā varēja pavadÄ«t arÄ« starpbrīžus, jo uz kabinetu durvÄ«m varēja atrast norādes uz spēlēm: 7.-12.klaÅ¡u skolēni spēlēja kvadrātkodu spēli “Cilvēki – Latvijas vārda nesēji”, bet 4.-6.klaÅ¡u skolēni iesaistÄ«jās kvestā “Izzināsim Latviju!”

Skolēni piedalÄ«jās arÄ« vairākos ārpusstundu pasākumos. VienÄ«bas nama Koncertzālē notika koncertlekcija “Lāčplēša diena”, kuras apmeklēšanu nodroÅ¡ināja programma “Latvijas skolas soma”. Bērniem un jaunieÅ¡iem saistošā veidā bija iespēja iepazÄ«t Latvijas vēstures un kultÅ«ras norises. Lekciju apmeklēja vairāku 3.-11.klaÅ¡u skolēni, kuri atzina, ka pasākums bija gan izglÄ«tojoÅ¡s, gan interesants. Programmas “Latvijas skolas soma” piedāvāto Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tieÅ¡saistes muzejpedagoÄ£isko nodarbÄ«bu “Latvijas Republika. 1918.–1940. gads” apmeklēja 11.-12.klaÅ¡u skolēni, bet dokumentālo filmu “No ghetto lÄ«dz olimpiskajam zeltam” noskatÄ«jās 9.-10.klaÅ¡u skolēni.

7.-8.klašu skolēnu komanda piedalījās konkursā “Manai mīļai Latvijai”, kas notika PIKC “Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”. 6.-8.klašu un 9.-12.klašu komandas piedalījās Lāčplēša dienas skolēnu fotorogainingā, ko organizēja brīvā laika klubs “Sudraba avoti”.

                MÅ«su skolas 9.-12.klaÅ¡u skolēnu un pedagogu nesto lāpu gaisma ieplÅ«da pilsētas kopÄ«gā gājiena straumē 11.novembrÄ«, izgaismojot ielas un tad – VienÄ«bas laukumā – Latvijas kontÅ«ru.

Pilsoniskuma nedēļu pasākumu kulminācija bija 17.novembrī skolā notikusī vienotā klases stunda “Mana Latvija” un svinīgā līnija visiem skolas izglītojamajiem. Pilsētā 18.novembrī notiek dažādi pasākumi, kuros skolas audzēkņi ar ģimenēm aicināti piedalīties, daudziem noteikti mājās tiks klāts svētku galds, tā turpinot svinēt Latvijas dzimšanas dienu.

Lai arī visi svētki paiet, taču cieņa, patriotisms un dzimtenes mīlestība var izpausties arī ikdienā, kad katrs veic savus darbus un pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, tā darot Latviju aizvien skaistāku un stiprāku!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
izglītības metodiķe
Anita Pleša

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Fantastiskie vasaras ziedi

Tā kā aprīlis un maijs Daugavpilī vienmēr saistās ar “Mākslas dienām”, kad pilsētā tiek atklātas daudzveidīgas mākslas izstādes, Daugavpils Zinātņu vidusskolas vizuālās mākslas skolotāji piedāvāja

Lasīt tālāk »
Search