Svinam Latviju!

Novembris ir Latvijas mēnesis, kad tiek atzÄ«mēta LāčplÄ“Å”a diena un svinēta Latvijas Republikas proklamÄ“Å”anas gadadiena. Novembris ir laiks, kad mēs Ä«paÅ”i pievērÅ”amies domām par savu zemi un valsti, kad mēģinām to izzināt un par to uzzināt ko jaunu, kad veltām tai savus radoÅ”os darbus.

Visu novembri Daugavpils Zinātņu vidusskolā norisinājās pilsoniskuma nedēļas, kuru pasākumu mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti un stiprināt piederības sajūtu Latvijai, rosināt skolēnu pilsonisku līdzdalību valsts norisēs, kā arī aktualizēt tādas caurviju prasmes kā sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, jaunrade, digitālās prasmes.

Pilsoniskuma nedēļu norisēs iesaistÄ«jās gan pirmsskolas posma audzēkņi, gan 1.-12.klaÅ”u skolēni, Latvijas tēmai pievērÅ”oties mācÄ«bu stundās un rotaļnodarbÄ«bās, klases stundās, pasākumos skolā un ārpus tās. Svētku laiks sniedz iespēju paplaÅ”ināt skolēnu pieredzi, Latvija ienāk katrā mācÄ«bu priekÅ”metā un katrā stundā, skolas ēku un telpu rotājumos.

Latvijas svētku tēma bija skaidri sajÅ«tama pirmsskolā: tika iekārtota zÄ«mējumu izstāde “Es dzÄ«voju Latvijā”, vairākas grupas devās mācÄ«bu ekskursijā “Daugavpils Māla mākslas centrs”, tika novadÄ«tas tematiskās nodarbÄ«bas “LāčplÄ“Å”a diena” un “Latvijas dzimÅ”anas diena”, tika organizēts pasākums ar vecākiem “Latvijas dzimÅ”anas diena” un 17.novembrÄ« 3.ēkas pagalms izgaismojās akcijā “Iededz sveci par Latviju”.

                ArÄ« valodu stundās ienāca mÅ«su dzimtenes tēma. LatvieÅ”u valodas stundās pirmklasnieki radÄ«ja un rādÄ«ja ā€œBurtu pasauli diagrammās”, 2.klaÅ”u skolēni zÄ«mēja “Latvijas skaistākās vietas” un stāstÄ«ja par tām, 3.klases skolēni vizualizēja latvieÅ”u tautasdziesmas, 7.klaÅ”u skolēni runāja par slaveniem cilvēkiem Latvijā, 6.klaÅ”u skolēni piedalÄ«jās LVA konkursā “Mana Latvija”, un radÄ«tie darbi tika izstādÄ«ti skolā, 8.klaÅ”u skolēni izspēlēja Kahoot viktorÄ«nu “IepazÄ«sti Latviju”, vidusskolēni latvieÅ”u valodas un literatÅ«ras stundās veidoja kolāžas ā€œVērtÄ«basā€.

Angļu valodas stundās 11.klaÅ”u skolēni salÄ«dzināja izglÄ«tÄ«bas sistēmas dažādās valstÄ«s un Latvijā, 9.klaÅ”u skolēni gatavoja prezentācijas par tēmu ā€œLatvija ir maza valsts ar lielām personÄ«bām!ā€, 11.b klases skolēni, runājot par tēmu ā€œKā izmantojam infogrammas, lai attēlotu tendences?ā€, stāstÄ«ja par ceļojumiem pa Latviju, 10.klaÅ”u skolēni atklāja ā€œLatvijas slavenÄ«basā€, 12.klaÅ”u skolēni stāstÄ«ja par izciliem Latvijas zinātniekiem un politiÄ·iem, 12.a klases skolēni sagatavoja Ä«sas tematiskās prezentācijas par Latviju Fulbraita stipendiātei, ASV skolotājai ZoÄ«, 8.b klasē notika stunda ā€œPilsonÄ«baā€, kurā skolēni runāja par pilsonÄ«bu un patriotismu, izmantojot daudzveidÄ«gas domāŔanas stratēģijas, nosakot cēloņu un seku sakarÄ«bas.

Krievu valodas un literatÅ«ras stundās 1.klaÅ”u skolēni lasÄ«ja latvieÅ”u tautas pasaku,  11.-12.klaÅ”u skolēni veltÄ«ja piecrindi Latvijai un strādāja ar tekstu par RÄ«gu (N.Karamzins ā€œKrievu ceļotāja pierakstiā€), 6.klaÅ”u skolēni pievērsās tēmai “Mana Latvija”. Dažādas izzinoÅ”as spēles par Latviju tika piedāvātas pamatskolas posma skolēniem: 4.-5.klasēm ā€“ “Mana Latvija”, 8.klasēm ā€“ “Slaveni cilvēki Latvijā”, bet 9.klasēm ā€“ “No Latvijas vēstures”.

Latvijas tēma izpaudās vizuālās mākslas stundās: vidusskolēni meklēja Latvijas spēka zÄ«mes dabā, 4.-6.klaÅ”u skolēni savos zÄ«mējumos atklāja, kāda ir “Latvija manā sirdÄ«”, 7.-8.klaÅ”u skolēni veidoja plakātus “Latvijas kultÅ«ras mantojums”. 9.klaÅ”u skolēnu zÄ«mējumi atklāja, kāda ir ā€œMana Latvija!ā€ un piedalÄ«jās ā€œKahoot!ā€ spēlē par Latviju, 5.-6.klaÅ”u un 7.-8.klaÅ”u skolēni piedalÄ«jās vizuālās mākslas konkursā ā€œPlakāts valsts svētkos 2022ā€.

Dizaina un tehnoloÄ£iju stundās 2.klaÅ”u skolēni veidoja Latvijas karti, 3.klaÅ”u skolēni darināja saktas no dabas materiāliem, 7.klaÅ”u skolēni gatavoja koka ripas ar nacionālām zÄ«mēm, 9.klaÅ”u skolēni veica pētÄ«jumu “LatvieÅ”u tautastērpi”, gatavoja plakātus un radoÅ”o darbu “Jaunavu vainags”.

MÅ«zikas stundās 1.-6.klaÅ”u skolēni dziedāja Latvijas valsts himnu, mācÄ«jās latvieÅ”u tautasdziesmas un autoru dziesmas par dabu, Latviju, noskaidroja informāciju par sava novada slavenākajām folkloras kopām, kapelām, uzzināja tautas muzikantu vārdus, uzvārdus, izjuta cilvēka rakstura Ä«paŔību un emociju atspoguļojumu mÅ«zikā,  savukārt 7.-9.klaÅ”u skolēni pievērsās latvieÅ”u Ä£imenes godiem, klausÄ«jās rokoperu ā€œLāčplēsisā€ un analizēja operas žanru, kā arÄ« uzzināja par latvieÅ”u profesionālo mÅ«ziku un mÅ«zikas pamatlicējiem.

Datorikas stundās 4.klaÅ”u skolēni veidoja zÄ«mējumus par tēmu “Latvijas dzimÅ”anas diena”, 6.klaÅ”u skolēniem skolā notika konkurss “Video par valsts svētkiem”, 7.b un 7.c klases skolēni veidoja video par valsts svētkiem.

7.-12.klaÅ”u skolēnu uzdevums sporta stundai bija sagatavot prezentāciju par Daugavpils 3.vidusskolas absolventi, titulēto pludmales volejbolisti Anastasiju Samoilovu (Kravčenoku).

Teātra mākslas stundās 6.klaÅ”u skolēniem tika organizēts konkurss ā€œMana Latvijaā€.

Sociālo zinÄ«bu un vēstures stundās 4.-5.klaÅ”u skolēniem notika Kahoot viktorÄ«na ā€œMana Latvijaā€, bet 6.klaÅ”u skolēniem ā€“ ā€œPatriotu viktorÄ«naā€.

4.-6.klaÅ”u skolēniem bija iespēja piedalÄ«ties Kahoot konkursā “Pasakainā Latvija”. 4.klaÅ”u skolēni aizrautÄ«gi piedalÄ«jās interaktÄ«vajā matemātikas spēlē ā€œDaugavpils skaitļosā€.

ArÄ« klases stundās uzmanÄ«ba tika pievērsta Latvijai:  3.a klases skolēniem notika klases stunda ā€œLatvijas valsts svētki, to svinÄ“Å”anaā€, 7.-9.klaÅ”u skolēniem tika piedāvāta erudÄ«cijas spēle “MÅ«s vieno Latvija”, bet vidusskolēniem ā€“ erudÄ«cijas spēle “Mana Latvija, Tava Latvija, MÅ«su Latvija”, 11.b klases skolēni iepazinās ar Latvijas filmu klasiku.

9.klaÅ”u skolēni noklausÄ«jās kampaņas ā€œEs, Tu un Satversmeā€ piedāvāto tieslietu ministra padomnieka Alda BukÅ”a vieslekciju.

IzglÄ«tojoÅ”i Å”o nedēļu laikā varēja pavadÄ«t arÄ« starpbrīžus, jo uz kabinetu durvÄ«m varēja atrast norādes uz spēlēm: 7.-12.klaÅ”u skolēni spēlēja kvadrātkodu spēli “Cilvēki ā€“ Latvijas vārda nesēji”, bet 4.-6.klaÅ”u skolēni iesaistÄ«jās kvestā ā€œIzzināsim Latviju!ā€

Skolēni piedalÄ«jās arÄ« vairākos ārpusstundu pasākumos. VienÄ«bas nama Koncertzālē notika koncertlekcija ā€œLāčplÄ“Å”a dienaā€, kuras apmeklÄ“Å”anu nodroÅ”ināja programma ā€œLatvijas skolas somaā€. Bērniem un jaunieÅ”iem saistoŔā veidā bija iespēja iepazÄ«t Latvijas vēstures un kultÅ«ras norises. Lekciju apmeklēja vairāku 3.-11.klaÅ”u skolēni, kuri atzina, ka pasākums bija gan izglÄ«tojoÅ”s, gan interesants. Programmas ā€œLatvijas skolas somaā€ piedāvāto Latvijas Nacionālā vēstures muzeja tieÅ”saistes muzejpedagoÄ£isko nodarbÄ«bu “Latvijas Republika. 1918.ā€“1940. gads” apmeklēja 11.-12.klaÅ”u skolēni, bet dokumentālo filmu ā€œNo ghetto lÄ«dz olimpiskajam zeltamā€ noskatÄ«jās 9.-10.klaÅ”u skolēni.

7.-8.klaÅ”u skolēnu komanda piedalÄ«jās konkursā ā€œManai mīļai Latvijaiā€, kas notika PIKC ā€œDaugavpils TehnoloÄ£iju un tÅ«risma tehnikumsā€. 6.-8.klaÅ”u un 9.-12.klaÅ”u komandas piedalÄ«jās LāčplÄ“Å”a dienas skolēnu fotorogainingā, ko organizēja brÄ«vā laika klubs ā€œSudraba avotiā€.

                MÅ«su skolas 9.-12.klaÅ”u skolēnu un pedagogu nesto lāpu gaisma ieplÅ«da pilsētas kopÄ«gā gājiena straumē 11.novembrÄ«, izgaismojot ielas un tad ā€“ VienÄ«bas laukumā ā€“ Latvijas kontÅ«ru.

Pilsoniskuma nedēļu pasākumu kulminācija bija 17.novembrÄ« skolā notikusÄ« vienotā klases stunda ā€œMana Latvijaā€ un svinÄ«gā lÄ«nija visiem skolas izglÄ«tojamajiem. Pilsētā 18.novembrÄ« notiek dažādi pasākumi, kuros skolas audzēkņi ar Ä£imenēm aicināti piedalÄ«ties, daudziem noteikti mājās tiks klāts svētku galds, tā turpinot svinēt Latvijas dzimÅ”anas dienu.

Lai arī visi svētki paiet, taču cieņa, patriotisms un dzimtenes mīlestība var izpausties arī ikdienā, kad katrs veic savus darbus un pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, tā darot Latviju aizvien skaistāku un stiprāku!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
izglītības metodiķe
Anita PleŔa

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Search