No Barriers in Education thanks to Digital Technologies

Erasmus+ » Logo

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības mazā mēroga skolu stratēģisko partnerību projekts Nr. 2022-1-TR01-KA210-SCH-000082237 “No Barriers in Education thanks to Digital Technologies”/Izglītībā nav šķēršļu, pateicoties digitālajām tehnoloģijām

Projekta pieteicējs: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Projekta dalībvalstis: Turcija (koordinators), Latvija, Spānija, Ziemeļmakedonija

Projekta ilgums: 01.11.2022.  –   01.05.2024. (18 mēneši)

Projekta mērķis:

  • NodroÅ¡ināt mācÄ«bu vidi mērÄ·a grupām, kurām ir grÅ«tÄ«bas gÅ«t panākumus formālajā izglÄ«tÄ«bā;

  • Uzlabot digitālo tehnoloÄ£iju pieejamÄ«bu visiem izglÄ«tojamajiem;

  • Veicināt radoÅ¡umu un zinātkāri, radot inovatÄ«vas digitālo darbnÄ«cu idejas;

  • AttÄ«stÄ«t pedagogu prasmes un pārliecÄ«bu par atbilstoÅ¡u un efektÄ«vu digitālo tehnoloÄ£iju izmantoÅ¡anu mācÄ«Å¡anas un mācÄ«Å¡anās atbalstam;

  • Uzlabot izglÄ«tojamo, Ä«paÅ¡i no nelabvēlÄ«gas vides, sekmes un motivāciju 

Projekta apraksts

Ar Å¡o projektu mÅ«su galvenais mērÄ·is ir sniegt ieguldÄ«jumu skolotāju un izglÄ«tojamo digitālās pratÄ«bas un prasmju attÄ«stÄ«bā, kas ir mÅ«sdienu izglÄ«tÄ«bas procesa neatņemama sastāvdaļa. Turklāt projekta aktivitātes tiks vērstas uz izglÄ«tojamo kritiskās domāšanas prasmju attÄ«stÄ«Å¡anu, medijpratÄ«bu (uzticamo un neuzticamo avotu konstatēšanu). IzglÄ«tojamie tiks iesaistÄ«ti projektā, ievērojot principus “mācÄ«Å¡anās darot” un “problēmu risināšana”. Skolotāji piedalÄ«sies darbnÄ«cās un apmācÄ«bās, salÄ«dzinās savas digitālas prasmes, dalÄ«sies pieredzē digitalizācijas izmantoÅ¡anā savās stundās. Projektā tiks izskatÄ«ti jautājumi par IKT materiālu izmantoÅ¡anu kā iekļaujoÅ¡o un socializācijas palÄ«dzÄ«bu izglÄ«tojamajiem, kas mācās mājās vai cieÅ¡ no ilgstoÅ¡as ​​slimÄ«bas vai invaliditātes un lÄ«dz ar to jÅ«tas izolēti. Tādējādi projekts veicina vienlÄ«dzÄ«gu iespēju nodroÅ¡ināšanu izglÄ«tÄ«bā, pateicoties digitālām tehnoloÄ£ijām. Tiks izveidota e-grāmata par digitālo pratÄ«bu, veiktas aptaujas, rakstÄ«ti blogi par digitālām izglÄ«tojošām spēlēm, bÅ«s video par Web 2.0 rÄ«ku izmantoÅ¡anu klasē, projekta tÄ«mekļvietne, e-broÅ¡Å«ras, projekta e-žurnāls.

Projekta izmaksas

100 % ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts.

Projekta kopējais finansējums:  9220,00 EUR (deviņi tūkstoši divi simti divdesmit eiro)

Projekta aktivitātes

Projektā norisināsies skolotāju vizītes uz Turciju, Spāniju un Ziemeļmaķedoniju un transnacionālā aktivitāte Latvijā: skolotāju un izglītojamo uzņemšana Daugavpils Zinātņu vidussskolā. Projektā notiks skolotāju labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā skolā un pašvaldībā, jauno mācību digitālo materiālu aprobācija, darbnīcas un atklātās stundas par digitālo tehnoloģiju lietošanu darbā.

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa):

  • IzglÄ«tÄ«bā nav šķēršļu, pateicoties digitālajām tehnoloÄ£ijām lasÄ«t Å¡eit>>

 

Mūsu aktivitātes

Search