ErasmusPlus programma KA1

Erasmus+ » Logo

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1)
skolu izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000052565

Projekta pieteicējs: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Projekta ilgums: 01.06.2022  –   31.08.2023 (15 mēneši)

Projekta mērķis:

  • izveidot jaunā vispārējās vidējās izglÄ«tÄ«bas standarta augstākā (padziļinātā) mācÄ«bu satura apguves lÄ«meņa programmas mācÄ«bu materiālu (metodiskās bāzes), balstoties uz Eiropas skolu pieredzi;
  • Izstrādāt, aprobēt un Ä«stenot vidusskolā piedāvājamo specializēto / padziļināto kursu autorprogrammas dažādās mācÄ«bu jomās un saprast tālākos soļus autorprogrammas korekcijai;
  • pilnveidot pieeju efektÄ«vā attālināto mācÄ«bu vadÄ«Å¡anā, attālinātā mācÄ«bu procesa organizēšanā, distancētās stundas kvalitātē;
  • attÄ«stÄ«t interkulturālās kompetences un pilnveidot sveÅ¡valodas zināšanas

Projekta apraksts:

Projekta gaitā tiks īstenotas 5 (piecas) pedagoģiskā personāla apmācību mobilitātes (kursi) saskaņā ar projektā izvirzītajiem mērķiem.
Balstoties uz valsts izvirzītajām izglītības prioritātēm kompetenču pieejas realizēšanā, kā arī uz skolas attīstības plānu 2021.-2024.g., projektā iesaistītie skolotāji apmeklēs apmācības kursus ārzemēs, kur paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu mācību procesu mūsdienu apstākļos un veiksmīgu kompetenču pieejas izmantošanu mācību procesā,  pilnveidos svešvalodas prasmes. Viens no projekta uzdevumiem un izaicinājumiem izstrādāt, aprobēt un īstenot vidusskolā piedāvājamo specializēto/padziļināto kursu autorprogrammas dažādās mācību jomās, izstrādāt praktiskos uzdevumus ar uzsvaru uz izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu, ietverot caurviju prasmes. Realitāte pierādījusi, ka attālinātās mācības būs neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Projekta gaitā skolotāji izveidos un aprobēs materiālus distancēto mācību stundu efektivitātei, izglītojot savus pedagogus, lai skolotājiem būtu pieejams vajadzīgais atbalsts mācību procesa organizēšanai atbilstoši pilnveidotajai pieejai. Projektā ir divi svarīgie posmi: apmācības kursu apmeklēšana un iegūto zināšanu pielietošana darbā un projekta rezultātu izplatīšana.

Projekta izmaksas:

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums
31 375,00 EUR ;

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2023.gadā 20 % apmērā –
6275,00 EUR, kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2023.gadā.

Projekta mērķa grupa:

Projektā tiks iesaistīti 11 skolotāji, 1 skolas atbalsta personāla pārstāvis (sociālais pedagogs), 1 administrācijas pārstāvis un 1 metodiķis.
Projektā iesaistītie skolotāji piedalīsies apmācības kursos Čehijā, Islandē, Īrijā, Spānijā.

Projekta aktivitātes:

  • IegÅ«to kompetenču un pieredzes pielāgoÅ¡ana skolas vajadzÄ«bām un izstrādāto mācÄ«bu materiālu praktiska izmantoÅ¡ana ikdienas darbā
  • Seminārs praktikums novada skolotājiem, tiks apkopotas semināra dalÄ«bnieku atsauksmes
  • Sadaļas “Praktiskie uzdevumi attālinātām stundām” un “Augstākā (padziļinātā) mācÄ«bu satura apguves lÄ«meņa programmas”  izveide metodiskajā bāzē
  • Vidusskolā tiks izstrādāti piedāvāto specializēto/padziļināto kursu autorprogrammas dažādās mācÄ«bu jomās, kuri darbosies skolā.

Projekta materiāli: Projekta materiālu datu baze

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa):

Mūsu aktivitātes

Search