KA2 Science is all around

ES Erasmus+ programmas starpskolu strat膿模isko partner墨bu (KA219) projekts
鈥淪cience is all around鈥 (SIAA)
(Zin膩tne ir visapk膩rt)
Nr. 2019-1-ES01-KA229-064155_4

Maksim膩lais pie拧姆irtais Projekta finans膿jums ir 32 316,00 EUR. Projektu l墨dzfinans膿 Eiropas Savien墨ba.

Koordinators:

 • Hermanos de las Escuelas Cristianas 鈥 Escuela Profesional La Salle, San Martin, 56, Paterna, 46980, Sp膩nija www.eplasalle.es

Partneri:

 • ZAVO, Groenstraat 13, Zaventem, 1930, Be募模ija www.zavo.be
 • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CASTELNOVO NE MONTI, via Morandi 4, CASTELNOVO NE鈥 MONTI (RE), 42035, It膩lija www.iiscastelnovonemonti.gov.it
 • Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, Rua D. Maria II, Vila Nova da Barquinha, 2260-434, Portug膩le
 • Daugavpils 3.vidusskola (www.daug3vsk.lv), Daugavpils, Latvija

 Galvenie m膿r姆i ir:

 • velt墨t galveno uzman墨bu zin膩tnes un matem膩tikas (STEM) kompetenc膿m un palielin膩t interesi par karjeru 拧aj膩s jom膩s;
 • skolot膩ju STEM iema艈u att墨st墨拧ana za募o tehnolo模iju, tehnisk膩 rado拧uma un eksakt膩s zin膩tnes priek拧metos, lai palielin膩tu skol膿nu interesi par min膿taj膩m jom膩m;
 • veicin膩t STEM iema艈u nepiecie拧am墨bu 8.-11. kla拧u skol膿niem un vi艈u vec膩kiem, jo 拧墨s iema艈as veido potenci膩lu uz艈膿m膿jdarb墨bas, zin膩tnes un tehnolo模iju att墨st墨bai;
 • lab膩s prakses p膩r艈em拧ana un integr膩cija sav膩 skol膩;

Projekta ilgums01.09.2019. 鈥   31.08.2022. (36 m膿ne拧i)

Projekta apraksts:

Projekts veicin膩s izpratni par STEAM pieejas iesp膿j膩m ikdienas pedago模isk膩 procesa kvalit膩tes uzlabo拧an膩, un pilnveidos pedagogu prasmes sadarb墨bas pieejas un IKT izmanto拧an膩 m膩c墨bu proces膩, balstoties uz pieredzes apmai艈u starp projekt膩 iesaist墨to valstu pedagogiem.

Projekta laik膩 tiks prezent膿ti ar墨 projekta partneru lab膩s prakses piem膿ri STEAM pieejas 墨steno拧an膩, kas elektronisk膩 veid膩 tiks apkopoti un b奴s pieejami jebkuram skolot膩jam projekta m膩jas lap膩.

Projekta m膿r姆is ir dot piec膩m mobilit膩t膿m zin膩tnisku kongresu form膩tu ar vis膩m deta募膩m un piederumiem organiz膿jot re膩lu zin膩tnisku kongresu, lai liktu studentiem justies k膩 墨stiem zin膩tniekiem. Kongresi ir galven膩 projekta l墨nija, ap kuru darbojas vair膩kas aktivit膩tes, produkti un pas膩kumi tiek 模ener膿ti pirms kongresa, t膩 laik膩 un p膿c t膩.

Par mums raksta

 • (Daugavpils pils膿tas domes m膩jas lapa) 鈥 Daugavpils 3.vidusskolas vidusskol膿ni gaida jaunus atkl膩jumus STEM m膩c墨bu priek拧metos Raksts聽拧eit >>

M奴su prezent膩cija par projekta v膿rt膿拧anu

 • M膿s esam uzvar膿t膩ji logo konkurs膩!聽 聽las墨t 拧eit >>
 • Dal膩mies pieredz膿 re模ion膩l膩 semin膩r膩 par m奴su Erasmus+ projektiem聽las墨t 拧eit>>
 • Daugavpils 3.vidusskolas skol膿ni piedal膩s 模eolo模ijas kongres膩 Portug膩l膿聽las墨t 拧eit>>

Starptautiskais 模eolo模ijas kongress Portug膩l膿 2020. g. no 19. l墨dz 24. janv膩rim:

鈥 蘑eolo模ijas stundas Latvijas skolu m膩c墨bu programm膩

ERASMUS+ dienas 2020 m奴su skol膩

 • Par mums raksta聽(Daugavpils pils膿tas Izgl墨t墨bas p膩rvaldes m膩jas lapa)聽拧eit>>

Nov膿rt膿jiet, k膩 m奴su skol膿ni st膩sta par 姆墨mijas, fizikas un biolo模ijas noz墨mi sav膩 dz墨v膿. Da啪i no vi艈iem demonstr膿 patie拧膩m dzi募as zin膩拧anas 拧aj膩s jom膩s (par to paldies m奴su STEM skolot膩jiem), citi zin膩tnisku jaut膩jumu atspogu募o拧anai izmanto sev piem墨to拧o humora izj奴tu un nestandarta pieeju.

Jauno 姆墨mi姆u skola

Search