KA1 Kompetences: no teorijas līdz praksei

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitāte skolu sektorā projekts Nr. 2019-1-LV01-KA101-060192
“Kompetences: no teorijas līdz praksei”

Projekta mērķis

 • Skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas nodroÅ¡ināšana;
 • Kompetenču pieejas ievieÅ¡anas turpināšana mācÄ«bu saturā;
 • InovatÄ«vas metodikas apgÅ«Å¡ana veiksmÄ«gai pārieÅ¡anai no teorētisko uz praktisko stundas mācÄ«bu;
 • Saturu valodas, tehnoloÄ£iju un sociālajās integrācijas jomās;
 • SveÅ¡valodas kompetenču paaugstināšana integrētu stundu veidoÅ¡anai;
 • Integrētu stundu izstrādāšana un aprobēšana;
 • Jauna, integrēta skolotāju sadarbÄ«bas modeļa pilnveidoÅ¡ana;
 • StarppriekÅ¡metu saiknes veidoÅ¡ana mācÄ«bu procesā sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā;
 • Interkulturālās kompetences attÄ«stÄ«Å¡ana;

Projekta apraksts

Balstoties uz skolas attÄ«stÄ«bas plānu tika izstrādāts projekts “Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei”, kurā ir iekļauti visi mērÄ·i, kas nodroÅ¡inās kompetenču pieeju mācÄ«bu saturā. Skolotāji un skolas administrācija paaugstinās profesionālo kompetenci, lai nodroÅ¡inātu efektÄ«vu un kvalitatÄ«vu mācÄ«bu procesu un veiksmÄ«gu kompetenču pieejas ievieÅ¡anu mācÄ«bu procesā, lai attÄ«stÄ«tu savas sociālās, sadarbÄ«bas, organizatoriskās, tehniskās prasmes, kā arÄ« sagatavotu konkurētspējÄ«gus skolēnus mÅ«sdienÄ«gā Eiropas vidē, pilnveidos savas valodu prasmes, iepazÄ«sies ar vācu un angļu valodā runājoÅ¡o valstu kultÅ«ru un novitātēm vācu un angļu valodā, attÄ«stÄ«s Eiropas dimensiju, internacionalizēs skolu, iesaistot skolēnus un skolotājus starptautisko projektu darbÄ«bā.

Projekta izmaksas
100% ES MūžizglÄ«tÄ«bas Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums 24 205,00 EUR;

Projekta aktivitātes

 • IegÅ«to kompetenču un pieredzes pielāgoÅ¡ana skolas vajadzÄ«bām un izstrādāto mācÄ«bu materiālu praktiska izmantoÅ¡ana ikdienas darbā
 • DarbnÄ«ca ar savstarpēju stundu vēroÅ¡anu un analÄ«zi savas skolas pedagogiem
 • Seminārs-prakse Daugavpils pilsētas un novada skolotājiem ” Kompetences: no teorijas lÄ«dz praksei ” (2020.gada aprÄ«lis). MērÄ·a grupa – pilsētas, novada un valsts skolotāji, izglÄ«tÄ«bas iestāžu darbinieki, metodiÄ·i;
 • Treninga, simulāciju spēļu vadÄ«Å¡ana (2020.gada maijs) Daugavpils pilsētas izglÄ«tÄ«bas iestāžu sociālajiem pedagogiem.

Projekta ilgums
01.07.2019 â€“  31.08.2021 (28 mēneÅ¡i)

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa)

 • Pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Itālijas kultÅ«ras mantojums un prezentācijas metodes” Å¡eit>>
 • Pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “Publiskās runas, komunikācijas un prezentācijas prasmes profesionāļiem” Maltā Å¡eit>>
 •  Pieredzes stāsts par  ERASMUS+ kursiem “English Language Development” Å¡eit>>
 • Kompetenču pieeja valodu apguvē Daugavpils 3.vidusskolā lasÄ«t Å¡eit>> 

Pieredzes apmaiņas seminārs projekta ietvaros

 • Programma
 • Sociālo pedagogu apmācÄ«bas Itālijā no 03.11.2019. lÄ«dz 10.11.2019. lasÄ«t Å¡eit>> 
 • MÅ«su raksts publicēts Eiropas PieauguÅ¡o izglÄ«tÄ«bas e-platformā EPALE lasÄ«t Å¡eit>>
 • Dalāmies pieredzē reÄ£ionālā seminārā par mÅ«su Erasmus+ projektiem lasÄ«t Å¡eit>>
 • Seminārs “Konflikts kā svarÄ«ga saskarsmes vienÄ«ba” starptautiska projekta ietvaros lasÄ«t Å¡eit>>
 • MÅ«su metodiskā bāze Å¡eit >>
 • Klāt laiks turpināt ERASMUS+ KA1 mācÄ«bas! Å¡eit >>
Search