BIOSEM

Erasmus+ » Logo

Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta Erasmus+  projekts Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423
“Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM)/ Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās (BIO IVP)

Projekta pieteicējs: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Projekta ilgums: 01.09.2022.  –   31.08.2024. (24 mēneši)

Projekta mērķis:

 • paaugstināt vidusskolas skolotāju un skolēnu izpratni, zināšanas un kompetences bioētikā;
 • izstrādāt starpdisciplināru kursu, uz noteiktu gadÄ«jumu izpēti balstÄ«tus mācÄ«bu materiālus, lai skolēni varētu principiāli apgÅ«t bioētiku un ilgtspējÄ«gas vides principus, bet skolotāji varētu integrēt Å¡o priekÅ¡metu stundās;
 • ieviest izglÄ«tÄ«bas iestādēs izvēles kursu bioētikā;
 • uzlabot vidusskolēnu izpratni par bioētiku un ilgtspējÄ«gu vidi, lai turpmāk pārņemtu bioētikas principus savā ikdienā

Projekta apraksts

Projektam ir liels inovatīvs nozīmīgums, jo, kaut gan bioētikas jautājumi nav plaši atspoguļoti sabiedrībā, to apspriešana un nepieciešamība ieviest skolā izskan arvien biežāk. Projekts tiek vērsts uz skolotāju izglītošanu bioētikas jautājumos un palīdzības sniegšanu šī priekšmeta integrēšanā mācību procesā. Projektā tiks izstrādāts bioētkas kurss skolotājiem, ko īstenos eksperti no Slovēnijas, Ziemeļmaķedonijas un Vācijas. Kurss tiks balstīts uz reālos apstākļos notikušu gadījumu/esošu situāciju analīzi. Projektā tiks izstrādāts izvēles kurss skolēniem. Kursa aktivitātes atbilstoši stundu plāniem tiks īstenotas 4 mēnešu laikā izvēles priekšmetā visās projekta partnerskolās. Kursa materiāli būs pieejami vietnē lejupielādējamajā versijā.

Projektā iesaistītie skolēni piedalīsies mobilitātē Latvijā, kur viņi pētīs un apspriedīs ilgtspējīgas vides un bioētikas gadījumus, apmeklēs atkritumu poligonu “Getliņi”, tiksies ar ekspertiem. Projekta laikā tiks izveidots e-mācību modulis par bioētiku un ilgtspējīgu vidi, kas palīdzēs skolotājiem atbilstoši mācīt savus skolēnus par šiem jautājumiem. Projekta digitālajā platformā tiks apkopota izvēles kursa skolēnu un skolotāju labā prakse un gadījumu izpētes. Tā tiks veidota kā atsevišķa bloga lapa projekta mājaslapā, kurā partneri varēs augšupielādēt savu labāko praksi.

Projekta izmaksas

100 % ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts.
Projekta kopējais finansējums:  29 360,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro)
Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2023.gadā 40 % apmērā –
11 744,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri eiro), kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2024.gadā.

Projekta mērķa grupa

Tiešā mērķauditorija: projektā tiks iesaistīti 7 dabaszinību priekšmetu skolotāji, pirmsskolas izglītības skolotājs, administrācijas pārstāvis, skolas psihologs, 15 skolēni no 10.-11.

Projekta aktivitātes

Projektā notiks 6 (sešas) mobilitātes. Piecas no tām paredzētas skolotāju apmācībai un pieredzes apmaiņai. Vienā mobilitātē (Latvijā) piedalīsies starptautiskas skolēnu grupas.

Projektā tiek plānotas šādas galvenās aktivitātes:

 1. Starpdisciplināra uz gadījumu/scenāriju balstīta kursa satura veidošana;
 2. Izvēles kursa īstenošana;
 3. e-studiju moduļa “Bioētika un ilgtspējīga vide” izveidošana (skolotājiem);
 4. Labās prakses apkopošana par bioētikas un ilgtspējīgas vides jautājumiem.

 

Par mums raksta (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapa):

 • Starptautiskā Bioētikas diena pimsskolā lasÄ«t Å¡eit>>
 • Pirmā projekta partneru tikÅ¡anās Slovēnijā lasÄ«t Å¡eit>>
 • Starptautiskā skolotāju grupa izstrādā jaunu izvēles kursu Erasmus+ projekta “Bioētika un ilgtspējÄ«gas vides pārvaldÄ«ba skolās” ietvaros lasÄ«t Å¡eit>>

Mūsu aktivitātes

BIOSEM

Gulbji mums līdzās

Å .g. 19. un 20.oktobrÄ« Erasmus+ programmas 2.pamatdarbÄ«bas skolu stratēģisko partnerÄ«bu projekta “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) /  Bioētika un ilgtspējÄ«gas vides pārvaldÄ«ba skolās

Lasīt tālāk »
Search