Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā

Erasmus+ » Logo

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) “Personu mobilitātes mācību nolūkos” skolu sektora aktivitātē KA121 projekts “Svešvalodas kompetence un emocionāla labbūtība skolā” Nr.2023-1-LV01-KA121-SCH-000113108

Projekta pieteicējs: Daugavpils Zinātņu vidusskola

Projekta ilgums: 01.06.20223.  –   31.08.2024. (15 mēneši)

Projekta mērķis:

  • Skolas darbinieku svešvalodas kompetenču paaugstināšana;
  • uzlabot darbu ar problēmsituāciju agrīnu atklāšanu, diagnosticēšanu un risināšanu: emociju atpazīšanu, paškontroli, pārvarēšanas stratēģijas, lēmumu pieņemšanu attiecībās ar vienaudžiem, skolotājiem.

 

Projekta apraksts

Projekta gaitā tiks īstenotas 5 (piecas) pedagoģiskā personāla apmācību mobilitātes (kursi), 1 (viena) ēnošana darbā mobilitāte un 1 (viena) skolēnu grupas īstermiņa mobilitāte  saskaņā ar projektā izvirzītajiem mērķiem.

Lai skolotāji varētu izpildīt profesijas standarta 5.3. punkta prasības “Sazināties valsts valodā un vismaz vienā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Izteikt un pamatot savu viedokli citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Viena svešvaloda vismaz B2 līmenī”, projekta dalībnieki pilnveidos svešvalodas prasmes un iegūtās angļu valodas zināšanas dos iespēju uzlabot stundu kvalitāti, radīt starppriekšmetu saikni, kā arī izmantot starptautisko metodiku praksē.

Saskaņā ar DZV misiju būt par iestādi, kurā labbūtības vidē tiek sniegta kvalitatīva un konkurētspējīga izglītība un nodrošināti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, projektā iesaistītie sociālai pedagogs un skolas psihologs apmeklēs kursus, kur iegūtās zināšanas palīdzēs uzlabot darbu ar problēmsituāciju agrīnu atklāšanu, diagnosticēšanu un risināšanu. Īstermiņa skolēnu mobilitātes pārstāvji vēros skolēnu mijiedarbību iekdienā un darbu stundā un kļūs par savas skolas biedru mentoriem, dalīsies pieredzē savā un savu skolas biedru izaugsmē ar citu skolu skolēniem.

Projektā ir divi svarīgie posmi: mācību mobilitāšu apmeklēšana, iegūto zināšanu pielietošana darbā un projekta rezultātu izplatīšana.

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts, kopējais finansējums 25 169,00 EUR ;

Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 2024.gadā 20 % apmērā – 5033,80 EUR

Projekta mērķa grupa

Projektā tiks iesaistīti 12 skolotāji, 2 skolas atbalsta personāla pārstāvji (sociālais pedagogs un skolas psihologs), 1 administrācijas pārstāvis, 5 skolēnu grupa. Projektā iesaistītie skolotāji piedalīsies apmācības kursos Horvātijā un Grieķijā, īstenos ēnošanu darbā Austrijā un īstermiņa skolēnu mobilitāti Itālijā.

Projekta aktivitātes

– Iegūto kompetenču un pieredzes pielāgošana skolas vajadzībām un izstrādāto mācību materiālu praktiskā izmantošana ikdienas darbā;

– Skolēnu un skolotāju pašvērtējuma karšu izstrāde un analīze;

– Skolas vides izpēte gada sākumā; Skolas vides izpētes rezultātu salīdzinājums ar iepriekšējiem rezultātiem;

– Skolēnu-mentoru labās prakses darbnīcas, ZPD izstrādāšana;

– Integrēto stundu izstrāde;

– seminārs skolas personālam un viesiem no citām skolām par problēmsituāciju agrīnu atklāšanu, diagnosticēšanu un risināšanu.

Par mums raksta:
Erasmus+ kursi Horvātijā: Svešvalodas kompetence un emocionālā labbūtība skolā
Erasmus+ kursi Korfu, Grieķijā: Svešvalodas kompetence ir mūsdienu pedagoga neatņemama daļa

 

Mūsu aktivitātes

Search